White chickpeas

white toasted

White chickpeas - Sinisi srl
White chickpeas - Sinisi srl

SACHET 250g

White chickpeas - Sinisi srl

BAG 2,5kg